JAK NÁS MŮŽETE DÁLE PODPOŘIT

Vložte svůj text...

Darování

Darováním se rozumí bezúplatné převedení majetku, které je stvrzeno darovací smlouvou. To znamená, že darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá (§ 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pokud je příjemcem daru nezisková organizace, získá celou darovanou částku, neboť neziskové organizace jsou od daně darovací osvobozeny.

Pokud se na akt darování podíváme z pozice dárce, ten jako fyzická osoba může použít odečitatelnou položku snižující základ daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně.

V praxi se také setkáváme s otázkou protiplnění v případě uzavírání darovací smlouvy. Zákon říká, že v darovací smlouvě nesmí být žádné protiplnění (ani poděkování) uvedeno, jinak by tato smlouva byla v rozporu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V opačném případě se musí smlouva uzavřít podle jiné právní normy. Praxe však ukazuje, že poděkování dárci (i veřejné) ze strany obdarovaného za protiplnění nelze považovat. Dokonce i označení dárce na informačních materiálech, respektive na akcích pořádaných neziskovou organizací může obsahovat obchodní název firmy či firemní logo. Obdarovaný by ale neměl uvádět v poděkování dárci takové informace, kterými by propagoval produkty či služby dárce.

Chcete poskytnout dar

V případě, že jste se rozhodli poskytnout dar našemu spolku, postupujte prosím následovně:

  • Udělejte si alespoň základní představu o výši daru, který jste ochotni poskytnout.
  • Kontaktujte našeho pracovníka, který s Vámi dojedná veškeré podrobnosti a připraví Vám darovací smlouvu.

Jak převést dar

Poskytněte dar některou z následujících cest:

  • převodem prostředků z Vašeho účtu na hlavní účet spolku č.
  • zašlete dar složenkou typu A

Smluvní vztah bude ošetřen smlouvou o reklamě případně smlouvou darovací.

Sponzoring

Sponzorování představuje odlišnou oblast podpory neziskových organizací. Nehovoříme tedy o sponzorském daru, ale o sponzorském příspěvku, který je platbou za poskytnutou službu a je tedy spojen s protiplněním.
Toto protiplnění nabírá nejčastěji podobu reklamy související s mediálním zviditelněním a zlepšením image sponzora.

Sponzoring se tak upravuje smlouvou o reklamě, kde je jasně definován způsob propagace sponzora nebo smlouvou o spolupráci dle obchodního zákoníku. Sponzorský příspěvek představuje na straně sponzora náklad. Z hlediska neziskové organizace se jedná o příjem, z kterého musí odvést daň z příjmu. Navíc, pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí cena za sjednaný sponzoring (reklamu) obsahovat příslušné DPH.

Zákonodárce však umožňuje v případě, že celkovým výsledkem hospodaření neziskové organizace bude zisk, snížit daňový základ až o 30%, nejvýše však do 1 mil. Kč. Za předpokladu, že zmíněných 30% daňového základu je menší než 300 tis., lze odečíst dokonce celých 300 tis Kč.

Příležitosti pro sponzory

Pro partnery nadace nabízíme možnost umístit své logo například do propagačních materiálů spolku nebo podpořit některou z našich akcí. Firmám tak nabízíme jedinečnou příležitost se zviditelnit před rozličnou skupinou našich dárců a dalšími významnými partnery našeho spolku.

Smluvní vztah bude ošetřen smlouvou o reklamě případně smlouvou darovací..