Náš příběh

Spolek na podporu válečných veteránů, z. s.

                             TO THE MEMORY OF THE FALLEN AND THE FUTURE OF THE LIVING
     The CZ FORCES provides lifelong support for the Armed Forces community - serving men and women.

Žádosti o vydání osvědčení válečného veterána se podávají na adrese:

Ministerstvo obrany

odbor pro válečné veterány

nám. Svobody 471160 01 Praha 6

nebo do datové schránky: hjyaavk

nebo se zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: e-podatelnaMO@army.c

Zajímavé odkazy:

https://www.benefity-veterani.cz/

Seznam vojenských ubytoven, musíte se objednat, noc např. Pardubice za 60 kč.  Dá se i s rodinou, ale Praha např. léto, vánoce, hodně, hodně  dlouho dopředu a tam na formulář, jinde stačí telefon na objednávku.

https://rs.as-po.cz


Novodobý veterán

Za novodobé válečné veterány označujeme účastníky zahraničních misí, kterých se Česká republika, resp. tehdejší Československo, začala účastnit po roce 1989. První takovou misí bylo vyslání čs. protichemické jednotky do Perského zálivu v roce 1990 pod hlavičkou OSN.

Poté následovaly mise v zemích bývalé Jugoslávie, v Iráku, Kosovu či Afghánistánu přehled aktuálních misí.

Podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění účinném do 31. 5. 2014 je válečným veteránem příslušník ozbrojených sil (Armády ČR, Vojenské policie, Policie ČR), který nepřetržitě alespoň po dobu 30 kalendářních dnů konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. Výjimkou z této časové lhůty jsou případy, kdy v místě výkonu služby utrpěl újmu na zdraví nebo vykonal záslužný čin, popřípadě samotná mise trvala kratší dobu.

S účinností od 1. 6. 2014 byla provedena novela zákona č. 170/2002 Sb., podle níž se budou posuzovat mise zahájené po tomto datu.

Dle § 3 odst. 1 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb.,je válečným veteránem státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, (dále jen "voják") anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu

  • a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací,
  • b) v souhrnu nejméně po dobu 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, než je uvedeno pod písmenem a), které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem; nejkratší započitatelná doba podle tohoto ustanovení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby, nebo
  • c) jednotlivě v zahraničních misích po dobu kratší než dobu podle písmene a) nebo b), kdy však celková doba služby po vzájemném sečtení činí alespoň 360 kalendářních dnů; doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací kratší než doba uvedená pod písmenem a) se v tomto případě do celkové doby služby započítává čtyřnásobně, pokud po tomto přepočtu dosáhne nejméně 90 dnů.

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb., je válečným veteránem rovněž státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil (dále jen "zaměstnanec") plnil úkoly v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi, a to po dobu stanovenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo c).

Podle § 3 odst. 4 zákona č. 170/2002 Sb., ve znění zákona č. 88/2014 Sb.,do doby nelze započíst dobu služby nebo plnění úkolů, které byly vykonávány ve prospěch režimu jednajícího v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Ministr obrany může rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona v případech, kdy:

  • mise byla ukončena v kratší lhůtě
  • osoba vykonala mimořádně záslužný čin
  • soba utrpěla bez vlastního zavinění v průběhu mise újmu na zdraví a mise jí z toho důvodu byla ukončena.

Status válečného veterána sice vzniká při splnění zákonem definovaných podmínek přímo ze zákona, avšak k jeho prokázání je nutné získat osvědčení, které vydává Ministerstvo obrany.